Skip to Content

معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل منصوب شد

با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی دکتر سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه، در حکمی جناب آقای دکتر حمزه خواستار را به سمت معاون آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل به مدت دو سال منصوب کرد.

برای این استاد عزیز آرزوی سلامت، سعادت و توفیق داریم.