Skip to Content

مدیر گروه آموزشی سنجش از راه دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی منصوب شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه با عنایت به مراتب تخصص و شایستگی ، در حکمی جناب آقای دکتر سید محمد توکلی صبور را به سمت مدیر گروه آموزشی سنجش از راه دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی به مدت دو سال منصوب کرد.

امید است با مشارکت و همکاری و همدلی اعضای هیأت علمی در جهت ارتقای بیش از پیش توان علمی و کیفیت آن دانشکده گام های موثری بردارید.