Skip to Content

دکتر مهناز آذرنیا درسمت معاونت پژوهشی دانشکده علوم زیستی ابقاء شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات سرکار خانم دکتر آذرنیا درسالیان گذشته، ایشان را به مدت دوسال دیگردرسمت معاونت پژوهشی دانشکده علوم زیستی ابقاء نمود.برای این استاد فرهیخته در دوران تصدی مسئولیت آرزوی سلامت و توفیق درانجام وظایف محول داریم.