Skip to Content

دکتر مجید فشاری در سمت رئیس انتشارات ابقاء شد

دکتر محمد علی سبحان اللهی رییس دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات جناب آقای دکتر مجید فشاری، ایشان را به مدت دوسال دیگردرسمت رئیس انتشارات ابقاء نمود.برای این استاد فرهیخته در دوران تصدی مسئولیت آرزوی سلامت و توفیق درانجام وظایف محول داریم.